ЖЕМ-САҒЫЗ аудандық қоғамдық саяси газеті.

Газет 1935 жылдың шілде айынан бастап шығып келеді.

Меншік иесі: «Қадір Ұлықпан Қаратайұлы» ЖК
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму Министрлігі Байланыс ақпараттандыру және ақпарат комитетінде 2015 жылғы 8 сәуірде тіркеліп, №15190-Г куәлігі берілген.

Директор — Редактор Ұлықпан ҚАДІР

Газет аптасына бір рет шығады.
Индексі: 65512
Таралымы 1359
Тапсырыс №215
Көлемі 1 баспа табақ.

Редакция оқырман хаттарына жауап бермейді. Оны қайтармайды. Редакцияның тапсырмасы бойынша жазылмаған материалдарға қаламақы төленбейді. Авторлық мақалалар редакцияның түпкілікті көзқарасы болып табылмайды. Жарнамалар мен хабарландырудың мазмұны мен мәтініне жарнама беруші жауапты. Газеттегі кейбір суреттер ғаламтордан алынды.

Сайт әкімшілігі материалды көшіріп басу кезінде Zhemsagyz.kz сайтына тікелей гиперсілтеме көрсетуді талап етеді.